ஆசைசிறகுகள் இருந்தால் பறந்திருப்பேன்
அயல் நாட்டிற்கு அல்ல ...
அம்மாவைப் பார்ப்பதற்கு ...!


Dedicated to My Amma on behalf of my Sis

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments :

Post a Comment