பதில்பதிலளிக்க விருப்பமில்லா கேள்விகளை
எதிர்கொள்ளும்போது மட்டும்
மௌனமும் புன்னைகையும் இணைந்து
பதிலாக அமைந்துவிடும் அற்புதம் நிகழ்கிறது !!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments :

Post a Comment